Lt. Gov. responds to Hoboken mayor claim

Anthony Johnson reports
Monday, January 20, 2014